Các loại hình Doanh Nghiệp và ưu nhược điểm - Ngắn, dễ hiểu


Bài viết tập trung phân tích ưu nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp tại Việt Nam gồm công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh. Nếu có dự định thành lập công ty bạn không thể bỏ qua bài viết này.

Bài viết phân tích 5 loại hình sau:

  • Loại hình công ty TNHH 01 Thành viên
  • Loại hình công ty TNHH 02 Thành viên trở lên
  • Loại hình công ty Cổ phần
  • Loại hình doanh nghiệp tư nhân Loại hình công ty hợp danh